Friday, February 19, 2010

Grammar: verbs and subjects

Practice Makes Perfect. Please Translate.

1. The dogs bark all night.

2. We have bad news.

3. She cuts the oranges in four pieces.

4. The teacher translates for her.

5. They don't bring their books.

6. My friend doesn't drink coffee, he drinks tea.

7. The children sleep on the bed.

8. Her neighbor doesn't drive a car.

9. She writes in her notebook.

10. Her blouse has many flowers.

11. He cut my fingernails.

12. My sisters stay with me for one week.

13. You don't have any money.

14. She cleans her room daily.

15. They don't sleep on the floor.

Find answer key at the bottom of this page
1.chyen yo jape tout nan nwit     2.nou gen move nouvèl    3.li koupe zoranj yo nan kat moso    4.Pwofesè a tradwi pou li    5.yo pa pote liv yo    6 .zanmi mwen an pa bwè kafe, li bwè te     7.ti moun yo domi sou kabann nan     8.vwazen li a pa kondwi machin     9.li ekri nan kaye li a     10.kòsaj li a gen anpil flè    11.li koupe zong mwen    12.sè mwen yo rete avè mwen pou yon semèn     13.ou pa gen okenn lajan     14.Li netwaye chanm li a chak jou      15.yo pa dòmi a tè a.


No comments:

Post a Comment