Thursday, November 10, 2011

Hello! I saw this sentence "Sierra found it - Sierra te jwenn li - What is "te" and why is it there?

te - past tense indicator.

Mwen konprann. → I understand.
Mwen te konprann → I understood.

Mwen la. → I'm here
Mwen te la. → I was here.

Li manje. → He eats.
Li te manje. → He ate.

Kay la bèl. → The house is beautiful.
Kay la te bèl. → The house was beautiful.

Ask me anything

Hello! I saw this sentence "Sierra found it - Sierra te jwenn li - What is "te" and why is it there?

te - past tense indicator.

Mwen konprann. → I understand.
Mwen te konprann → I understood.

Mwen la. → I'm here
Mwen te la. → I was here.

Li manje. → He eats.
Li te manje. → He ate.

Kay la bèl. → The house is beautiful.
Kay la te bèl. → The house was beautiful.

Ask me anything

Grammar - Using "pa" for possessive pronouns

Yes, "pa" indicates the negative in Haitian Creole.
But, the word "pa" also have other definitions/roles in Creole.
And one of them is to indicate the possessive pronouns.

Mine
Pa mwen (uncontracted)
Pa m (contracted)

Yours
Pa ou (uncontracted)
Pa w (contracted)

His/hers
Pa li (uncontracted)
Pa l (contracted)

Ours
Pa nou (uncontracted)
Pa n (contracted)

Theirs
Pa yo

Examples:

1. This is mine.
Sa se pa mwen.
or
Sa se pa m.

2. The house is yours.
Kay la se pa ou.
or
Kay la se pa w.

3. This is yours.
Sa se pa ou an*.
or
Sa se pa w la*.

* Sometimes you'll see a definite article after the possessive pronoun.
The definite articles will follow a set of rules.  See #3 & #4, the sentences are the same, except that one has a contracted pronoun and the other one does not.  The Creole definite article will change according to the word it follows.

4. This is mine.
Sa se pa mwen an*.
Sa se pa m nan*.

5. This is not mine.
Sa se pa pa mwen an.
Sa se pa pa m nan*.

In example #5, see how the first "pa" indicates the negative, and the second "pa" does not.

6. This is my own food.
Sa se manje pa mwen an.
Sa se manje pa'm nan.

7. Don't sit here. This is my own chair.
Pa chita la. Sa se chèz pa mwen.
Pa chita la. Sa se chèz pa m.

8. Are these your kids?
Eske sa yo se timoun pa ou yo?
Eske sa yo se timoun pa w yo?

Mine Yours and Ours- possessive pronouns
possessive pronouns 2
possesive pronouns 3

The following is FYI only:

FYI:  Other translations/definitions of "pa" in Haitian Creole.

pa  → indicates negative, as in: Mwen pa konprann. - I don't understand

pa → helps to indicate possessive, as in:  Tè sa a se pa m. - This land is mine.

pa (n.) → step, as in: I will take one step every dayM'ap fè yon pa chak jou.

Grammar: Demonstratives

"yo" is an indicator of the plural form.

bear with me please :)

examples:
liv la the book (singular)
liv yo the books (plural)

ti gason an the little boy (singular)
ti gason yo the little boys (plural)

kay sa this house (singular)
kay sa yo these houses (plural)

moun sa this person (singular)
moun sa yo these people (plural)

So...

Sa se kreyon mwen. → This is my pencil.
Sa yo se kreyon mwen → these are my pencils.

Sa se yon radyo. → This is a radio.
Sa yo se radyo. → These are radios.

Liv sa se pa m. → This book is mine.
Liv sa yo se pa m. → Those books are mine.

Mesye sa se frè m, → That guy is my brother.
Mesye sa yo se frè m. → Those guys are my brother.

Mwen renmen foto sa. → I like this picture.
Mwen renmen foto sa yo. → I like these pictures.

Mwen pa konprann mo sa. → I don't understand this word.
Mwen pa konprann mo sa yo. → I don't understand these words.
FYI:  The word "yo" just like the other Haitian Creole pronouns can be confusing. 
"Yo"  is the plural definite article → as in:  liv yo - the books
"yo" is the subject pronoun → as in:  Yo pale - they talk
"yo" is the object pronoun → as in:  Mwen renmen yo - I love them
"yo" is the possessive adjective → as in:  Sa se kay yo. - This is their house.

Grammar: how vs. how come

how → kouman, kòman, kijan, ki fason, ki mannyè, pa ki mwayen, kijan subject
how come → kijan fè, kouman fè, kòman fè

How's the food?
Kouman manje a ye?

How are you?
Kijan ou ye?

How's your mom?
Kòman manman w ye?

How did you get here so fast?
Kijan ou rive vit konsa?

How are you going get in the concert?
Pa ki mwayen w'ap antre na konsè a?

How are you going to get in the house without anyone seeing you?
Pa ki mwayen w'ap antre nan kay la san okenn moun pa wè w?

How do you say your name?
Ki fason yo pwononse non w?

How come you're up so early?
Kouman fè ou leve bonè konsa?

How come you're up so late?
Kijan fè ou poko dòmi?