Thursday, November 10, 2011

Hello! I saw this sentence "Sierra found it - Sierra te jwenn li - What is "te" and why is it there?

te - past tense indicator.

Mwen konprann. → I understand.
Mwen te konprann → I understood.

Mwen la. → I'm here
Mwen te la. → I was here.

Li manje. → He eats.
Li te manje. → He ate.

Kay la bèl. → The house is beautiful.
Kay la te bèl. → The house was beautiful.

Ask me anything

Hello! I saw this sentence "Sierra found it - Sierra te jwenn li - What is "te" and why is it there?

te - past tense indicator.

Mwen konprann. → I understand.
Mwen te konprann → I understood.

Mwen la. → I'm here
Mwen te la. → I was here.

Li manje. → He eats.
Li te manje. → He ate.

Kay la bèl. → The house is beautiful.
Kay la te bèl. → The house was beautiful.

Ask me anything

Grammar - Using "pa" for possessive pronouns

Yes, "pa" indicates the negative in Haitian Creole.
But, the word "pa" also have other definitions/roles in Creole.
And one of them is to indicate the possessive pronouns.

Mine
Pa mwen (uncontracted)
Pa m (contracted)

Yours
Pa ou (uncontracted)
Pa w (contracted)

His/hers
Pa li (uncontracted)
Pa l (contracted)

Ours
Pa nou (uncontracted)
Pa n (contracted)

Theirs
Pa yo

Examples:

1. This is mine.
Sa se pa mwen.
or
Sa se pa m.

2. The house is yours.
Kay la se pa ou.
or
Kay la se pa w.

3. This is yours.
Sa se pa ou an*.
or
Sa se pa w la*.

* Sometimes you'll see a definite article after the possessive pronoun.
The definite articles will follow a set of rules.  See #3 & #4, the sentences are the same, except that one has a contracted pronoun and the other one does not.  The Creole definite article will change according to the word it follows.

4. This is mine.
Sa se pa mwen an*.
Sa se pa m nan*.

5. This is not mine.
Sa se pa pa mwen an.
Sa se pa pa m nan*.

In example #5, see how the first "pa" indicates the negative, and the second "pa" does not.

6. This is my own food.
Sa se manje pa mwen an.
Sa se manje pa'm nan.

7. Don't sit here. This is my own chair.
Pa chita la. Sa se chèz pa mwen.
Pa chita la. Sa se chèz pa m.

8. Are these your kids?
Eske sa yo se timoun pa ou yo?
Eske sa yo se timoun pa w yo?

Mine Yours and Ours- possessive pronouns
possessive pronouns 2
possesive pronouns 3

The following is FYI only:

FYI:  Other translations/definitions of "pa" in Haitian Creole.

pa  → indicates negative, as in: Mwen pa konprann. - I don't understand

pa → helps to indicate possessive, as in:  Tè sa a se pa m. - This land is mine.

pa (n.) → step, as in: I will take one step every dayM'ap fè yon pa chak jou.

Grammar: Demonstratives

"yo" is an indicator of the plural form.

bear with me please :)

examples:
liv la the book (singular)
liv yo the books (plural)

ti gason an the little boy (singular)
ti gason yo the little boys (plural)

kay sa this house (singular)
kay sa yo these houses (plural)

moun sa this person (singular)
moun sa yo these people (plural)

So...

Sa se kreyon mwen. → This is my pencil.
Sa yo se kreyon mwen → these are my pencils.

Sa se yon radyo. → This is a radio.
Sa yo se radyo. → These are radios.

Liv sa se pa m. → This book is mine.
Liv sa yo se pa m. → Those books are mine.

Mesye sa se frè m, → That guy is my brother.
Mesye sa yo se frè m. → Those guys are my brother.

Mwen renmen foto sa. → I like this picture.
Mwen renmen foto sa yo. → I like these pictures.

Mwen pa konprann mo sa. → I don't understand this word.
Mwen pa konprann mo sa yo. → I don't understand these words.
FYI:  The word "yo" just like the other Haitian Creole pronouns can be confusing. 
"Yo"  is the plural definite article → as in:  liv yo - the books
"yo" is the subject pronoun → as in:  Yo pale - they talk
"yo" is the object pronoun → as in:  Mwen renmen yo - I love them
"yo" is the possessive adjective → as in:  Sa se kay yo. - This is their house.

Grammar: how vs. how come

how → kouman, kòman, kijan, ki fason, ki mannyè, pa ki mwayen, kijan subject
how come → kijan fè, kouman fè, kòman fè

How's the food?
Kouman manje a ye?

How are you?
Kijan ou ye?

How's your mom?
Kòman manman w ye?

How did you get here so fast?
Kijan ou rive vit konsa?

How are you going get in the concert?
Pa ki mwayen w'ap antre na konsè a?

How are you going to get in the house without anyone seeing you?
Pa ki mwayen w'ap antre nan kay la san okenn moun pa wè w?

How do you say your name?
Ki fason yo pwononse non w?

How come you're up so early?
Kouman fè ou leve bonè konsa?

How come you're up so late?
Kijan fè ou poko dòmi?

Tuesday, October 11, 2011

Grammar: The verb To give → Is it Ba, Ban, or Bay?

The verb "to give" is translated in Creole as "ba, ban, or bay"
To give → ba, ban, bay

"Ban" used before a nasally sounding pronouns MWEN  &  NOU.
You will say:
ban mwen → give me
ban nou → give us
ban nou (plural) → give you all

Examples:
1. Ban mwen yon ti dlo tanpri.
    Ban m yon ti dlo tanpri. (even when the pronoun is contracted, continue to follow this rule)
    Give me some water please.


2. Pou fèt mwen, Nadine te ban mwen yon kado.
    Pou fèt mwen, Nadine te ban m yon kado. (m is contracted form of mwen)
    For my birthday, Nadine gave me a gift.  


3. Li ban nou lavi.
    Li ban n lavi. (n is contraced form of nou)
    He gives us life.


4.  Ban mwen yon ti moso.
     Ban m yon ti moso.
     Give me a small piece.Before the pronouns OU  & YO, always use "ba"
Mwen ba ou I give you
Do not say: Mwen bay ou.
Do not say: Mwen ban ou.

Mwen ba yo I give them.
Do not say:  Mwen bay yo.
Do not say:  Mwen ban yo.

Examples:
1. I gave them everyhing I had.
    Mwen ba yo tout sa m-te genyen.

2. Kisa mwen dwe ba ou?
    Kisa mwen dwe ba w? (Expect that Creole speakers will use contractions.  W is contracttion for ou)
    What must I give you?

3. Nou ba yo tout manje a.
    We gave them all he food.Always use "bay" at the end of a sentence.
5. Konbyen pou m bay?
    How much should I give?

6. It is not correct to say:
    Konbyen pou m ba?
    Konbyen pou m ban?
    How much should I give?
    (Don't use "ba" or "ban" at the end of a sentence.)

7. But, you could say:   
    Konbyen pou m ba ou?
    How much should I give you?
    Konbyen li te ban mwen?
    How much did he/she give me?


Lastly, except in the above cases, you can interchangeably use "BA" or "BAY" everywhere else.

Examples:
You can say:
8.  Mwen bay Jacques liv la. or
     Mwen ba Jacques liv la.
     I gave the book to Jacques.


9.  An nou bay lanmen.  or
     An nou ba lanmen
     Let's shake hands.


10.  Nou te bay anpil liv gratis yè.  or
       Nou te ba anpil liv gratis yè.
       We gave away a lot of free books yesterday.

In the following five sentences, use ba, ban, or bay.
11.  I gave you a book.
       Mwen _____ ou yon liv.

12.  Give me your heart.
       ________ mwen kè ou.

13.  I gave them what they asked for.
      Mwen te  ________ yo sa yo te mande a.

14.  I gave blood today.
       Mwen te _________ san jodi a.

15.  I have no money to give.
       Mwen pa gen lajan pou m _________  Answers:  11. ba    12. ban    13. ba    14.  bay/ba    15. bay

Tuesday, September 27, 2011

Grammar: Using Contractions in Creole.

m contraction for mwen (i, me, my)
w contraction for ou (you, your)
l contraction for li (he/her, him, his)
n contraction for nou (we, our, us)
y contraction for yo (they, their, them) (Contraction only used with subject pronoun "they")


Rule 1:  When placing contractions after a word, place them only after words that end with a vowel.
Example:
Koute m. → Listen to me
Mwen konprann ou. (Instead of: Mwen konprann w) I understand you.
Sa se manman m. (the word "manman" ends with nasal vowel "an") → This is my mother.
Sa se liv nou. (instead of: Sa se liv n) This is our book.
Chyen an te mòde l. → The dog bit him.


Rule 2:  Do not place contractions after the prepositions: sou (on), nan (in,at), and pou (for).
Example:
The coffee spilled on me.
Kafe a tonbe sou mwen.
(instead of: kafe a tonbe sou m.)

This gift is for her.
Kado sa se pou li.
(instead of: Kado sa se pou l.)

Believe in me.
Kwè nan mwen.
(instead of: Kwè nan m.)


Have ever seen these contractions in a sentence?
k contraction for ki (who, that)
p contraction for pa (negative marker)
t contraction for te (past tense marker)

Example:
1. Sa'k pase?
(instead of: Sa ki pase?)
What's happenning?

2. Mwen p'ap chante.
(instead of: Mwen pa ap chante.)
I will not sing.

3. Mwen t'ale wè yo.
(instead of: Mwen te ale wè yo.)
I went to see them.


Some contractions for a few Creole words:
al contraction for ale (to go)
vin contraction for vini (to come)
fin contraction for fini (to complete)
konn contraction for konnen (to know)
ka, kab contraction for kapab (to be able)

Examples of some sentences in which contractions are used.  See if you can translate them.  Scroll down for answers.
1. Mwen t'al wè w.  Ou pa't la.
2. Ede m pote malèt la. Mwen p'ap ka pote l pou kont mwen.
3. Poukisa w'ap meprize m konsa?
4. Papa n rete Ayiti.
5. Y'ap pale avè n lè yo pare.1. I went to see you.  You weren't there.
2. Help me to carry the suitcase.  I won't be able to carry it on my own.
3. Why are you ignoring me?
4. Our dad lives in Haiti.
5. They will talk to us when they're ready.

Grammar: Using the Haitian Creole word "SOT" or "SOTI"

soti → go out, come out of, come from, exit
sot → (contracted form of soti) it also means just came from

He came out of the room.
Li soti nan chanm nan.

I am from (come from) Haiti.
Mwen soti Ayiti.

I came from new York.
Mwen sot New York.

I just came from seeing her.
Mwen sot wè li.

We should get out more often.
Nou ta dwe soti pli souvan.

An nou fè yon ti soti non!
Let's go out! (for entertainment)

I'm out.  Don't wait up for me.
Mwen sòti.  Pa tann mwen.

People who come from Port-de-Paix have a good heart.
Moun ki sot Port-de-Paix gen bon kè.

Soti deyò!
Get out!
Go outside!

Soti nan kay la!
Get out of the house!

Soti nan machin nan!
Get out of the car!

Sot nan tèt mwen!
Get out of my head!

Monday, September 19, 2011

Grammar: Asking "yes" and "No" questions

To ask a 'yes' or 'no' question in Haitian Creole, place "Eske" in front of your sentence.
Review lesson 25 before doing this exercise
http://sweetcoconuts.blogspot.com/2010/03/lesson-25-asking-yes-and-no-questions.html
Example:
1.
li marye - he's married
eske li marye - is he married

2.
frèz yo mi -  the strawberries are ripe
eske frèz yo mi? - are the strawberries ripe?

3.
pye bwa a tonbe - the tree fell
eske pye bwa a tonbe? - did the tree fall?

4.
ou kontan - you're happy
eske ou kontan? - are you happy?

5.
chyen yo ap jape - the dogs are barking.
eske chyen yo ap jape? - are the dogs barking?
_____________________
Let's practice!

CHANGE THE FOLLOWING SENTENCES INTO YES OR NO QUESTIONS,
THEN TRANSLATE THE RESULTING SENTENCE.

1. Madanm sa-a genyen yon bel bag nan dwèt li.

2. Chyen sa yo tap jape tout nan nwit.

3. Alex bwè dlo a nan yon sèl glòt!

4. Ti fi a pral marye demen.

5. Genyen lekòl jodia.

6. Ti pitit la chante tankou yon ti zwazo.

7. Tout "Cowboy" soti Texas.

8. Yo di anpil mizisyen ap mouri pòv.

9. Gwo anvlòp sa se pou ou.

10. Egzèsis sa te fasil!

Grammar: Subject Pronouns

I - Mwen, M

you - Ou, W

He/She/ It - Li, l

We - Nou, N

You - Nou, N

They - Yo, Y


1. She buys five houses. - Li achte senk kay. Or L-achte senk Kay.

2. We come to see you. - Nou vini wè w. Or N vini wè w

3. They sing all night. - Yo chante tout nan nwit.

4. They buy all the food. - Y achte tout manje a.

5. I show you the way. - Mwen montre ou chimin an
___________________________________________________________

Let's practice. Translate the following sentences.

1. He is happy.

2. She walks fast.

3. I sit next to you.

4. We bring good news.

5. They talk a lot.

Find answer key at the bottom of this page1.li kontan    2.li mache vit    3. m chita bò kote w    4.nou pote bòn nouvèl    5.yo pale anpil.
Grammar: Definite article

Good news! I have posted a video lesson on the singular definite article. Look to the left column of the screen into the Audio/Video section and select The Singular Definite Article parts 1, 2, 3, and 4. Hope it helps.

More on the definite articles in Exercisae 10, and 12
You may also take a test on the definite articles at http://hosted.onlinetesting.net/HaitianCreole/login.pl


THE DEFINITE ARTICLE "THE" ALWAYS FOLLOWS THE NOUN!!!!!!!!!!

RULES TO FOLLOW
_______________
_______________


A. For words ending with a nonnasal vowel, the definite article is "a".

1. Pye a - The foot

2. Kò a - The body

B. For words ending with a consonant preceded by a nonnasal vowel the definite article is "la".

1. Liv la - The book

2. Tab la - The table

C. For words ending with the nasal vowels "an, en, on" the definite article is "an".

1. Tan an - The time

2. Jaden an - The garden

D. For words ending with a consonant which is preceded by the nasal vowels "an, en, on" , The definite article is "lan".

1. Sant lan - The odor

2. Pant lan -The edge

E. For words ending with a resonating "m and n", The definite article is "nan".

1. Kann nan - The Sugar cane

2. Fanm nan - The lady


Added:  SPECIAL NOTE: For words ending in the vowels “i” and “ou” which is preceded by a nasal sound, Creole speakers will use the definite article: an


1. fanmi an – the family (the ending “-mi” is preceded by a nasal sound “fan-“)

2. senti an – the waist

3. tanbou an – the drum

4. lennmi an – the enemy


___________________________________________________________
F. Let's practice! Practice makes perfect. Choose the correct definite article for the following words. Choose: a, nan, lan, la, an

1. Zanmi 2. Twalèt 3. Klou 4. Pen

5. Syèl 6. Vwazen 7. kay 8. Chapo

9. Semèn 10. Leson 11. Chanm 12. Mont

Find answer key at the bottom of this page

 1.zanmi an   2.twalèt la   3.klou a    4.pen an    5.syèl la    6.vwazen an    7.kay la    8.chapo a    9.semèn nan    10.leson an     11.chanm nan    12.mont lan.

Grammar: To have

Genyen - to have
Gen - to have

Gen is the contracted form of genyen

Gen and genyen are used interchangeably in the Haitian Creole language. 
_________________________________

1. Mwen genyen yon machin - I have a car.
2. M gen yon machin - I have a car.

3. li genyen ven tan - he's twenty years old4. li gen ven tan - he/she is twenty years old.

5. nou genyen yon pitit - we have a child
6. nou gen yon pitit - we have a child

7. yo genyen cheve wouj - they have red hair
8. yo gen cheve wouj - they have red hair
_______________________________________

Let's Practice. Please translate the following sentences.

1. I have a house.

2. You have a car.

3. You have two books.

4. My room has a bed.

5. Roro has a t-shirt.

6. I got enough.

7. The house has an upstairs floor.

8. Each country has a flag.

Find answer key at the bottom of this page

 1.m gen yon kay    2ou gen yon machin    3.ou gen de liv    4.hanm mwen gen yon kabann    5.Roro gen yon mayo.      6. m gen ase     7.Kay la gen yon chanmòt       8.chak peyi gen yon drapo


Grammar: Comparatives

Yeap! The biggest baddest, coolest, and most useful skill ever is to speak more then one language.  It opens new doors.  You meet new people, discover new traditions and cultures, and learn how the other half of the world live.

The determiner for Haitian Creole superlative is 'pi'.

The ten Haitian Creole superlatives that you must memorize are:

1. pi gwo - biggest

2. pi bon - best

3. pi bèl - most beautiful


Konesans
Pi fò pase tsunami.
Pi bèl pase lanmou.
Pi cho pase solèy.

4. pi piti - smallest

5. pi fò - strongest

6. pi fasil - easiest

7. pi dous - sweetest

8. pi anfòm - coolest

9. pi move - worst

10. pi cho - hottest (has nothing to do with the word 'sexy hot')

Sunday, September 18, 2011

Grammar: There will be / There won't be

There will be...

There will be joy.
Ap gen lajwa.  or
Pral gen lajwa.

There will be laughter.
Ap gen kè kontan. or
Pral gen kè kontan.

There will be cakes.
Ap gen gato.    or
Pral gen gato.

There will be food.
Ap gen manje.   or
Pral gen manje.

There will be fireworks.
Ap gen fe datifis.   or
Pral gen fe datifis.

There won't be.

There won't be any tears.
Pap gen kriye.

There won't be violence.
Pap gen vyolans.

There won't be any anguish.
Pap gen tèt chaje.

There won't be peace.
Pap gen lapè.

There won't be enough space for you.
Pap gen ase plas pou ou.

Friday, February 11, 2011

Verb: to go

Let's practice saying,  "I am going to ......." in Haitian Creole
1.  I am going to speak - M pral pale
2. I am going to sit down - M pral chita
3. we are going to fight - Nou pral goumen
4. I am going to call you - M pral rele w.
5. I am tired, I am going to rest - M fatige, m pral repoze.
6. They're going to get married - yo pral marye
7. She's going to go to work - Li pral travay.
8. Are you  going to cook - Eske ou pral fè manje?
9. I am not going wash the car - M pa pral lave machin nan.
10. It's going to rain - li pral fè lapli.

Take a little quiz - Translate to Haitian Creole.
1.Laurie is going to wash the car.
2.Is she going to work today?
3. Are they going to fight?
4. I'm going to cook tomorrow.
5. It's going to rain this morning.
Check your answers below.Answers
1. Laurie pral lave machin nan.
2. Eske li pral travay jodi a?
3. Eske yo pral goumen?
4. M pral fè manje demen.
5. Li pral fè lapli maten an.